PROCÉS SELECTIU TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL

Concurs-oposició en torn lliure, per a la cobertura en règim d’interinitat d’una plaça de Tècnic/a d’Administració General, (Escala Administració General, Subescala Tècnica, Subgrup A1, Règim Funcionarial).
Termini de presentació de sol·licitud: 14 DE MAIG de 2024.

Més informació aquí.