BASES REGULADORES DE LA LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC PER A L’EXPLOTACIÓ DEL BAR UBICAT A LA PISCINA MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE BESCANÓ.

S’estableixen les condicions i requisits de l’atorgament de la llicència del bar ubicat a les instal.lacions propietat de l’Ajuntament destinades a piscina municipal.

TERMINI: 21 DE MAIG

Bases reguladores de la llicència d’ocupació del domini públic per a l’explotació del bar ubicat a la piscina municipal de l’Ajuntament de Bescanó

Anunci pel qual es fa pública la licitació per l’atorgament de la llicència d’ocupació del domini públic per a l’explotació del bar ubicat a la piscina municipal de l’Ajuntament de Bescanó