Concursos públics

Clica aquí per assabentar-te puntualment dels processos de selecció que obri l’ens. En sabràs, entre d’altres, els requisits d’accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

Convocatòria del procés selectiu, mitjançant sistema de concurs-oposició en torn lliure, per a la cobertura en règim d’interinitat d’una plaça de Tècnic/a d’Administració General, (Escala Administració General, Subescala Tècnica, Subgrup A1, Règim Funcionarial).

Convocatòria del procediment selectiu de dues places de guàrdia municipal, funcionari/a de carrera, de l’Ajuntament de Bescanó i creació d’una borsa de treball

Convocatòria del procediment de selecció per urgència d’un/a funcionari/a interí, tècnic mig d’administració general (A2) de l’Ajuntament de Bescano.

Termini de presentació de sol.licitus de participació: 26 de maig de 2022.

Convocatòria per a la contractació en pràctiques d’una persona jove beneficiària del programa de garantia juvenil (TAG A2)  i creació d’una borsa de treball

Convocatòria  del Procediment per la selecció d’un/a plaça de mestre/a per la llar d’infants municipals

Convocatòria del Procediment selectiu per a la formació d’una borsa de treball per a la cobertura de possibles vacants de places d’auxiliar administratiu/va a l’Ajuntament de Bescanó