Transport públic gratuït per a tots/es els treballadors/es dels serveis essencials mentre sigui vigent el Reial Decret-Llei 10/2020 de 29 de març

A partir del 2 d’abril i mentre sigui vigent el Reial Decret-llei 10/2020, totes aquelles persones per algun motiu dels recollits en el Reial Decret 463/2020, s’hagin de desplaçar utilitzant els transport públic, podran fer-ho de forma gratuïta.

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, ha disposat la gratuïtat temporal dels serveis públics regulars de transport de viatgers interurbans per carretera i dels serveis regionals ferroviaris de transport de viatgers de competència de la Generalitat de Catalunya, no integrats en els sistemes de les Autoritats Territorials de Mobilitat de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

Les ATM de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, també han establert la gratuïtat temporal del transport públic de viatgers en els seus àmbits territorials.

Es garanteix per tant la gratuïtat temporal del transport públic a tot el territori de Catalunya mentre sigui vigent el Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març.

Aquesta mesura contribueix a  reconèixer la tasca i a facilitar la mobilitat de les persones treballadores de serveis essencials en la contenció del COVID-19.

Cada operador de transport, aplicarà aquesta gratuïtat segons la seva pròpia política d’empresa i, seguint les recomanacions de seguretat.

Les persones que viatgin en els serveis de transport públic esmentats resten coberts per l’assegurança obligatòria de viatgers.

Més informació: http://www.atmgirona.cat/es/