Junta de Govern Local

Composició de la Junta de Govern

 • ERC-AM

Sr. Xavier Vinyoles i Compta

Sra. Bernadeta Sedó i Riera

Sr. Carles Genoher i Tarrés

EQUIP DE GOVERN
Sr. Xavier Vinyoles i Compta: Alcalde. Hisenda, Urbanisme, Habitatge, Via Pública, Règim Intern, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil. (ERC-IdB-AM).
Sra. Bernadeta Sedó i Riera: 1a Tinent d’Alcalde. Gent Gran, Salut i Serveis Socials. (ERC-IdB-AM).
Sr. Carles Genoher i Tarrés: 2n Tinent d’Alcalde. Medi Ambient, Mobilitat i Cultura. (ERC-IdB-AM).

 • Competències de la Junta de Govern Local
  • Exercir les accions administratives i judicials i també declarar la lesivitat dels actes administratiu emanats dels òrgans de l’Ajuntament, en matèries de la competència respectiva.
  • La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost, menys les de tresoreria que li correspondran quan l’import acumulat de les operacions vives en cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l’exercici anterior. Tot això conforme al disposat a la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
  • Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import superi el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost, i, en qualsevol cas, els sis milions d’euros, així com, els contractes i concessions plurianuals quan la seva durada sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l’import acumulat de totes les anualitats superi el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, i, en qualsevol cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.
  • L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent el Ple per la seva contractació o concessió i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos.
  • Les resolucions de reclamacions per danys i perjudicis, sempre que la quantia sol•licitada sigui assumible per les consignacions pressupostàries.
  • Petició de subvencions o ajudes a qualsevol organisme oficial, quan els compromisos de l’aportació municipal no excedeixin les consignacions pressupostàries.
  • Realització d’obres, serveis i subministraments d’emergència, a causa d’esdeveniments catastròfics, situacions que suposin greu perill o necessitat que afectin directament la seguretat ciutadana, amb subjecció al règim que estableix l’article 117 del R.D. Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de règim local, i s’ha de donar coneixement al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que celebri.
 • Calendari Junta de Govern Local

  La celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, seran cada dilluns a les 19.30 h del vespre.

  Aquesta sessió es podrà avançar o posposar per circumstàncies especials, degudament motivades i en cas que algun dia en què s’hagi de celebrar la sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent dia hàbil a la mateixa hora.

  A causa de les vacances d’estiu i pel que fa al mes d’agost, la Junta de Govern Local celebrarà sessió ordinària únicament la primera setmana d’agost.

 • Actes Junta de Govern

  Consulta aquí totes les actes aprovades de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Bescanó