Consell de Govern Municipal

Composició del Consell de Govern

Sr. Xavier Vinyoles i Compta: Alcalde. Hisenda, Urbanisme, Habitatge, Via Pública, Règim Intern, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil. (ERC-IdB-AM).
Sra. Bernadeta Sedó i Riera: 1a Tinent d’Alcalde. Gent Gran, Salut i Serveis Socials. (ERC-IdB-AM).
Sr. Carles Genoher i Tarrés: 2n Tinent d’Alcalde. Medi Ambient, Mobilitat i Cultura. (ERC-IdB-AM).
Sra. Mireia Salvadó i Huerta: Igualtat, Dinamització Social, Benestar Animal, Promoció Comercial, Promoció Turística i Comunicació. (ERC-IdB-AM).
Sr. Jordi Lladó i Sedó: Educació, Joventut i Participació (ERC-IdBAM).
Sr. Dario Lopez Castellano Promoció Econòmica, Esports, Transparència i Administració Digital (ERCIdb-AM).

Amb caràcter excepcional, podran assistir a les sessions del Consell de Govern Municipal, el personal de la Corporació que l’Alcalde consideri convenient, a efectes d’informar sobre assumptes concrets.

 • Competències Consell de Govern Municipal

  Les consideracions del Consell de Govern Municipal no tindran caràcter preceptiu ni vinculant, ni donaran lloc a cap acte administratiu.

   De les sessions que celebri el Consell de Govern Municipal se n’aixecarà acta per part del membre del Consell que es designi com a secretari/ària mitjançant decret d’alcaldia.

   

 • Calendari Consell de Govern Municipal

  Les sessions ordinàries del Consell de Govern Municipal, es convocaran cada dilluns a les 20.30 h

  També es podrà celebrar sessions extraordinàries quan així ho decideixi l’alcalde, a iniciativa pròpia o a petició dels membres, sempre que es representin, com a mínim, una quarta part dels membres de la Corporació