Consell de Govern Municipal

Composició del Consell de Govern

 • ERC-AM

Sr. Xavier Vinyoles i Compta

Sra. Bernadeta Sedó i Riera

Sr. Carles Genoher i Tarrés

Sra. Mireia Salvadó i Huerta

Sr. Jordi Lladó i Sedó

  • CUP-AMUNT

  Sr. Francesc Carles Puig

   

  Amb caràcter excepcional, podran assistir a les sessions del Consell de Govern Municipal, el personal de la Corporació que l’Alcalde consideri convenient, a efectes d’informar sobre assumptes concrets.

  • Competències Consell de Govern Municipal

   Les consideracions del Consell de Govern Municipal no tindran caràcter preceptiu ni vinculant, ni donaran lloc a cap acte administratiu.

    

   De les sessions que celebri el Consell de Govern Municipal se n’aixecarà acta per part del membre del Consell que es designi com a secretari/ària mitjançant decret d’alcaldia.

    

  • Calendari Consell de Govern Municipal

   Les sessions ordinàries del Consell de Govern Municipal, es convocaran cada dilluns a les 20.30 h

   També es podrà celebrar sessions extraordinàries quan així ho decideixi l’alcalde, a iniciativa pròpia o a petició dels membres, sempre que es representin, com a mínim, una quarta part dels membres de la Corporació