Comissions Informatives

 • Comissió informativa del Ple General de l’Ajuntament

  La Comissió informativa a més de tenir per objecte l’estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple, tindrà també per objecte el seguiment de la gestió de l’Alcalde, la Junta de Govern Local i els regidors que ostentin delegacions.

  Els membres que composaran l’esmentada Comissió Informativa, sense perjudici que atenent als temes a tractar puguin ser substituïts, seran els següents:

  • Presidència: Sr. Xavier Vinyoles i Compta, Alcalde.
  • Vocals: Un representant del grup municipal de ERC-IdB-AM | Dos representants del grup municipal de CM | El representant del grup municipal de SP-AMUNT
   Per petició expressa dels Grups Municipal d’ERC-AM i JxCat-Junts, els assistents  com a vocals  a les Comissions informatives del Ple aniran variant amb la voluntat de permetre a tots els integrants de cadascun dels grups municipals participar en dita comissió informativa.
  • Hi assistirà també la Sra. Secretària Interventora, qui actuarà amb veu i sense vot, exercint les funcions de Secretària de la comissió.

  Les normes de funcionament de la Comissió Informativa seran les generals establertes per al funcionament dels òrgans col·legiats a la legislació administrativa general sense perjudici que la pròpia comissió estableixi normes complementàries per al seu funcionament.

  En qualsevol cas, la iniciativa per convocar les sessions de la  Comissió informativa correspon al seu President; en tot cas, la Comissió celebrarà sessió ordinària el dimecres anterior a la celebració del Ple municipal, a les 19:30h a la Sala de Juntes de l’Ajuntament de Bescanó.

  La Comissió informativa podrà emetre dictàmens o recomanacions sobre els diferents assumptes que li siguin sotmesos, que sempre s’acordaran per majoria ponderada. En cap cas, però, podrà prendre resolucions executives a cap efecte. Tots els membres de la Comissió tenen el dret de proposta.

  Clica aquí per descarregar-te l’acta de sessió extraordinària de cartipàs del 17 de juliol de 2023 on es proposa la creació, determinació d’àmbits i composició de les comissions informatives

 • Comissió de Delimitació del Terme Municipal
  Per a les finalitats previstes per la Llei Municipal i pel Reglament de Demarcació Territorial i Població dels ens locals, art 33, segons la qual les Comissions de Delimitació municipals han de ser integrades per l’Alcalde, dos regidors, el Secretari i un tècnic.

  Membres de la Comissió de Delimitació del Terme municipal:

  • President: Sr. Xavier Vinyoles i Compta, Alcalde.
  • Vocals:Sr. Carles Genoher Tarrés (ERC-IdB-AM) |  Sra. Núria Badosa Gironès (CM) | Sra. Mar Vega Cano Caballero (CM) | Sr. Francesc Carles Puig (SP-AMUNT)
  • Tècnic municipal: Sr. Francesc Ortega i Granado, Arquitecte tècnic municipal
  • Secretària: Sra. Anna M. Linares Bravo, Secretària Interventora de l’Ajuntament.

  Clica aquí per descarregar-te l’acta de sessió extraordinària de cartipàs del 17 de juliol de 2023 on es proposa la creació, determinació d’àmbits i composició de les comissions informatives

 • Competències de les comissions informatives

  Les comissions informatives són òrgans complementaris de l’Ajuntament que tenen per funció l’estudi, l’informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a coneixement del Ple Municipal o de la Comissió de Govern quan actuï per delegació o desconcentaració d’aquest, així com el seguiment de la gestió de l’alcalde, la Comissió de Govern i els i les regidores que ostentin delegacions o competències desconcentrades, sense perjudici de les competències de control que corresponen al Ple.

  Les comissions informatives poden ser ordinàries o especials i tots els grups municipals tenen dret a incloure en les comissions, com a mínim, un dels seus membres. Malgrat això és el Ple el que determina el nombre de membres de les comissions informatives que correspon a cada grup municipal.

  Clica aquí per descarregar-te l’acta de sessió extraordinària de cartipàs del 17 de juliol de 2023 on es proposa la creació, determinació d’àmbits i composició de les comissions informatives

 • Calendari de les comissions informatives

  Les comissions informatives se celebren quan hi ha Ple.

  La celebració de les sessions ordinàries del Ple municipal de l’Ajuntament de Bescanó seran l’últim dimarts de cada dos mesos a dos quarts de nou del vespre al saló de sessions de l’Ajuntament. Es podrà  avançar o posposar per circumstàncies especials, degudament motivades, a un altre dimarts dintre del mateix mes.

  El Ple celebrarà sessió extraordinària quan ho decideixi el president de la corporació o quan ho sol·liciti almenys la quarta part del nombre legal de membres de la corporació, sense que cap regidor pugui sol·licitar-ne més de tres anualment (art. 78 de la LBRL modificat per la Llei 11/1999)