Comissió Especial de Comptes

La composició de la comissió especial de comptes, que estarà integrada pels membres següents:

President: Sr. Xavier Vinyoles i Compta, Alcalde-President que la presidirà
Vocals: Sra. Mireia Salvadó i Huerta (ERC-AM) i Sr. Pere Lluís Garcia Palou en representació de JxCat-Junts.

Hi assistirà la Sra. Secretària Interventora, amb veu i sense vot, qui exercirà les funcions de secretària de la comissió i el tècnic assessor en gestió econòmica i tributària de l’Ajuntament, amb veu i sense vot.

 • Competències Comissió Especial de Comptes

  Les funcions atribuïdes a aquesta comissió són les que estableix l’article 15 Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre:

  Article 15 – La comissió especial de comptes

  15.1 La comissió especial de comptes és formada per un representant de cadascun dels grups polítics amb representació en el consell comarcal i adopta les decisions per vot ponderat d’acord amb el nombre de consellers comarcals respectius.

  15.2 Correspon a la comissió especial de comptes examinar i estudiar els comptes anuals del consell comarcal i emetre’n informe.

 • Calendari Comissió Especial de Comptes

  Una vegada a l’any i abans de l’u de juny, l’Alcalde haurà de convocar als membres de la Comissió als efectes de debatre els comptes generals del pressupost, els comptes de patrimoni i els comptes dels valors independents i auxiliars del pressupost.

  Clica aquí per descarregar-te l’acta de sessió extraordinària de cartipàs del 10 de juliol de 2019 on es proposa la creació, determinació d’àmbits i composició de les comissions informatives