Transports públics

AUTOBUSOS TEISA: 

Venda de bitllets a les taquilles 5 i 6 de l’Estació d’Autobusos de Girona.

Sortides des de les andanes 2, 3, 4, 5 i 6 de l’Estació d’Autobusos

Girona – Olot per Amer

Horaris

Tel. 972 204 868

Tel. 972 200 275

BONIFICACIONS:

TARGETA T-JOVE PER ESTUDIANTS:

L’ajuntament bonifica el 50% de la targeta T-Jove a tots els estudiants d’entre 16 i 25 anys empadronats al poble que han d’anar a estudiar fora del municipi.

Promovem el transport públic. La targeta es pot adquirir i recarregar a l’ajuntament.

Què és?
La targeta T-JOVE és una targeta personal i intransferible que permet a l’usuari fer viatges il·limitats durant 90 dies per totes les zones d’integració tarifaria de l’ATM Girona.

El cost inicial d’adquisició de la targeta són 3’50 €. El cost de la T-Jove és de 47 €, amb la bonificació que ofereix l’Ajuntament del 50%, el preu de la recàrrega és de 24’50 €.

Qui pot sol·licitar-ho?
Estudiants d’entre 16 i 25 anys (incloent aquells que compleixin els 16 anys dins el curs acadèmic objecte de la convocatòria) empadronats a Bescanó que cursin estudis reglats a la ciutat de Girona i/o altres municipis inclosos dins les Zones de mobilitat d’ATM Girona.

S’entendran per estudis reglats els següents: Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà, Cicles Formatius de Grau Superior i estudis universitaris, en centres docents públics o privats, així com en centres d’educació especial.

També ho podran sol·licitar aquells estudiants que tot i cursar estudis reglats a Bescanó, disposin d’un conveni de pràctiques, fruit del curs reglat que estudiïn, que els obligui a desplaçar-se a un dels altres municipis dins la zona de mobilitat d’ATM Girona.

No podran optar-hi:
a. Els sol·licitants que no cursin estudis reglats, d’acord amb la definició anterior.
b. Persones que no estiguin empadronades al municipi de Bescanó.
c. Persones que no es trobin dins la següent franja d’edat: 16 a 25 anys, i que no compleixin els 16 anys dins el curs acadèmic objecte de la sol·licitud.
d. Els sol·licitants que cursin estudis reglats al municipi de Bescanó i no disposin d’un conveni de
pràctiques, fruit del curs reglat que estudiïn, que els obligui a desplaçar-se a altres municipis inclosos dins la zona de mobilitat d’ATM Girona.

Que he de presentar?
Formulari de sol·licitud normalitzat
– Còpia del DNI del sol·licitant.
– Còpia de la matrícula vigent o altre document similar que acrediti els estudis que es cursaran (ha
d’aparèixer el nom del centre, el nom de l’estudiant i el curs).
– Si s’escau, còpia del conveni o altre document que acrediti que l’alumne està realitzant un període
de pràctiques a altres municipis inclosos dins la zona de mobilitat d’ATM Girona.

TARGETA T-10 MAJORS DE 70 ANYS:

Què és?
La targeta T-10 és una targeta personal i intransferible que permet a l’usuari 10 desplaçaments integrats fins al canvi de tarifa amb totes les formes de transport segons les zones a travessar (d’1 a 3 zones) dins les zones de mobilitat de l’ATM Girona.

El preu de la targeta són 3€, es pot fer una càrrega de 10 desplaçaments al més per a la zona 1 de l’ATM Girona. Cada recàrrega té un cost de 7’70€, amb la bonificació que ofereix l’Ajuntament del 100%, les càrregues són gratuïtes.

Qui pot sol·licitar-ho?
Persones majors de 70 anys empadronats a Bescanó.

Que he de presentar?
Formulari de sol·licitud normalitzat
– Còpia del DNI del sol·licitant.
– Fotografia de carnet del sol·licitant.

TRENS RENFE:

(Estació de Girona)

www.renfe.es

Tel. 972 240 202