Els pobles del gironès. Bescanó

EDITA: Ajuntament de Bescanó
COORDINA: Miquel Borrel i Sabater
TEXT: Lluís Solé i Perich
FOTOGRAFIES: Lluís Solé i Perich, Joan Segur i Peracaula i Arxiu Municipal
CARTOGRAFIA: Jordi pagès i Huerta
CORRECCIÓ: Jaume Rocabruna i Pigem
IMPRESSIÓ: Arts Gràfiques Cantalozella
DIPÒSIT LEGAL: Gi-434/2003
24 PLANES
Descripció del municipi de Bescanó i de la seva història, així com de les festes locals, les visites turístiques i la gastronomia.Lluís Solé i Perich neix a Bescanó al 1962. Es declara lletraferit i apasionat de la història, concretament la local. La seva infància es plena de records al poble, on encara viu. Actualment és mestre de català a l’institut d’Anglès.