Acords municipals

 • Acord sobre antenes parabòliques
  La Junta de Govern de l’Ajuntament de Bescanó, en sessió ordinària de data 10 de desembre de 2003, va prendre l’acord que, transcrit de l’acta de la sessió i sense perjudici del que pugui resultar de la seva aprovació, diu el següent:

  • “12.- Urbanisme.- Aprovar els criteris a complir pels edificis per instal·lar adequadament les antenes parabòliques i altres instal·lacions continguts en l’informe 306/03 de l’Aparellador municipal com concreció i complement de la regulació que en fan les Normes Subsidiàries.
   a) Els nous edificis, tant unifamiliars com plurifamiliars, haurien d’incorporar a la coberta una terrassa interior on s’haurien d’ubicar totes les instal·lacions exteriors.
   b) Pel que respecte als edificis existents, els elements tècnics exteriors, s’haurien de situar a la coberta, i més concretament a la vessant interior del pati d’illa i sense que l’element sobrepassi l’alçada del carener, però distanciat del ràfec.
   Es notificarà als propietaris i veïns que tinguin antenes i altres elements tècnics instal·lats que no s’ajustin a aquest criteris per tal que els canviïn de lloc.”